• Zwrot podatku z Belgii

  Sięgnij po swoje pieniądze!!!

 • Zwrot podatku z Holandii

  Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu!!!

 • Zwrot podatku z Niemiec

  Pomyśl o sobie i rodzinie!!!

 • Zwrot podatku z Irlandii

  Ciesz się z wysokiego zwrotu!!!

Infolinia Aldortax 77 472 40 24

Zwrot podatku z zagranicy

Get Adobe Flash player

 

Chcesz złożyć PIT do urzędu skarbowego?

Pomożemy Ci w tym!

 

Każda osoba fizyczna, która osiąga dochód na terenie Polski, jest zobowiązana do rozliczenia się z polskim urzędem skarbowym. Jednakże wiele osób nie ma przychodów z Polski, a osiąga je jedynie za granicą – wtedy również w określonych przypadkach powinna się rozliczyć z polskim fiskusem. Termin rozliczenia upływa 30 kwietnia.

Korekty można składać do 5 lat wstecz, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku bądź termin zwrotu nadpłaty. W praktyce okres ten wynosi więc prawie 6 lat.

Nasza firma od lat specjalizuje się w sporządzaniu deklarcji PIT-36 z wyszczególnieniem przychodów z zagranicy, tzw. załącznik ZG dla osób fizycznych.

 

Dokumenty potrzebne do rozliczenia się:

starWszystkie karty podatkowe potwierdzające Twoje dochody w Polsce, jak i za grancią ( w Polsce PIT-11, za granicą karty podatkowe: jaaropgaaf, lohnstuerbescheinigung, paski wypłat itp. ) oraz współmałżonki(a), jeżeli ma to być rozliczenie wspólne.

starKopię PIT-37 lub PIT-36 – dotyczy korekty PIT-u za dany rok podatkowy.

 

Wybór deklaracji podatkowej – różnica pomiędzy PIT-37 a PIT-36

Podatnicy często mają problem z wyborem właściwej deklaracji podatkowej. Zdarza się więc, że zamiast PIT-36 składają swoje zeznanie na druku PIT-37, narażając się tym na negatywne konsekwencje, a już z pewnością na konieczność składania korekt.

Poniżej sytuacje, w których należy złożyć deklarację PIT-36, a w których PIT-37:

starPIT-36 - składają osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą (ew. działy produkcji rolnej) lub uzyskały przychody: z zagranicy, z wynajmu mieszkania czy z innych źródeł opodatkowanych według skali podatkowej.                                            

starPIT-37 - wypełniają pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci oraz renciści. Ten formularz jest także dla osób, które osiągnęły przychody z tytułu: wynagrodzeń ze stosunku służbowego, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów oraz praw autorskich i praw majątkowych.

 

W jaki sposób możemy złożyć zeznanie do urzędu skarbowego?

Obecnie istnieje na to kilka sposobów. Druki PIT możemy dostarczyć:                                                                            

starOsobiście – składamy je w okienku podawczym wyznaczonym przez urząd skarbowy,        
starPrzez Internet – wysyłamy je w formie elektronicznej,                                
starKorespondencyjnie – za pośrednictwem poczty polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego.

 

Z jakich ulg można skorzystać w rozliczeniu z polskim urzędem skarbowym?

Rozliczając podatek za rok 2018 musimy pamiętać o zmianach, jakie zaszły w obrębie ulg podatkowych. Najważniejsze z nich, to stopniowa likwidacja ulgi na Internet (przysługuje jedynie osobom, które skorzystały z niej po raz pierwszy rozliczając PITy za 2017 rok), likwidacja zwrotu VAT za materiały budowlane i zmiany w uldze na dzieci.

Poniżej przedstawiamy listę dostępnych obecnie ulg podatkowych:

starUlga na Internet - zwrot wydatków poniesionych na korzystanie z sieci (nie więcej niż 760 zł rocznie).

starUlga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego – odliczenie kwoty darowizny.

starUlga z tytułu krwiodawstwa – odliczenie od dochodu kwoty darowizny.

starUlga z tytułu darowizny na cele kultu religijnego – odliczenie kwoty darowizny.

starUlga rehabilitacyjna ( w tym ulga na leki ) - odliczenia od dochodów kosztów ponoszonych na rehabilitację. Przeznaczona również dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

starUlga na przewodnika – odliczenie 2280 zł z tytułu konieczności posiadania przewodnika.

starUlga na psa asystującego – podobnie jak w przypadku przewodnika, możemy odpisać 2280 zł.

starUlga rehabilitacyjna na samochód – zwrot 2280 zł w ramach kosztów poniesionych na samochód, związanych z osobą niepełnosprawną.

starUlga z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie - zwrot do 50% wydatków poniesionych na zaawansowane rozwiązania technologiczne (w tym wiedzę, prawa autorskie itp.).

starUlga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne – do 7,75% zapłaconych składek odliczana od podatku.

starUlga abolicyjna - dla podatników pracujących za granicą. Umożliwia zmniejszenie należności podatkowych o różnicę wynikającą z wysokości składek podatkowych w Polsce i zagranicą.

starUlga prorodzinna - umożliwia odpisanie od podatku 1112,04 rocznie na każde dziecko.

Większość ulg rozliczana jest od dochodu lub podatku. Odliczenia od przychodu są zdecydowanie rzadsze.

Wypełniając deklaracje podatkowe zawsze warto pamiętać, że dokonanie wszystkich tych odliczeń jest możliwe tylko wtedy, gdy podatnik spełni warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Brak dokumentacji potwierdzającej prawo do ulgi oraz brak dowodów pozwalających na uwzględnienie w zeznaniu darowizn, uniemożliwia dokonanie odliczenia. W przypadku korzystania z ulg i odliczeń do deklaracji, poza załącznikiem PIT/ZG, trzeba dołączyć także druk PIT/O.

Ponadto możliwe jest przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalnosci pożytku publicznego.

 

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Ustawy o podatku dochodowym nakładają na podatników obowiązek opodatkowania całości dochodów, w tym także tych uzyskanych za granicą. Problem pojawia się w momencie, gdy te same dochody są opodatkowywane także w kraju ich uzyskania.

W celu zapobiegnięcia negatywnym skutkom mogącym towarzyszyć rozliczaniu dochodów zagranicznych Polska podpisała szereg umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Istnieją dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

starmetodę wyłączenia z progresją,

starmetodę odliczenia proporcjonalnego.

 

Metoda wyłączenia z progresją

W przypadku uzyskania dochodów ze stosunku pracy w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a z umowy tej wynika, że dochody tam uzyskane mogą być opodatkowane tylko w tym państwie to:

stardochody takie są w Polsce zwolnione z podatku, jednak wykazuje się je w zeznaniu, celem obliczenia stopy procentowej, według której należy obliczyć kwotę podatku od dochodów uzyskanych w Polsce,

starjeżeli w Polsce nie uzyskano dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, nie ma obowiązku rozliczania się z takiego dochodu w Polsce. Dochód taki będzie jednak podlegał wykazaniu w zeznaniu rocznym celem obliczenia stopy procentowej, jeżeli osoba, która go uzyskała, będzie chciała rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Metodę tę stosuje się m.in. do dochodów uzyskanych w: Albanii, Austrii, Danii, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Ukrainie, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Włoszech.

 

Metoda odliczenia proporcjonalnego

W przypadku uzyskania dochodów ze stosunku pracy w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a z umowy tej wynika, że dochody tam uzyskane mogą być opodatkowane zarówno w tym państwie, jak i w Polsce, to:

stardochody takie podlegają w Polsce rozliczeniu w każdym przypadku, niezależnie od tego czy w Polsce uzyskiwano dochody czy nie,

starjeżeli uzyskano dochody w Polsce, to podatek oblicza się od łącznej kwoty dochodów uzyskanych w kraju i za granicą,

starobliczony podatek należy pomniejszyć o kwotę podatku zapłaconego za granicą, jednak kwota odliczenia nie może być większa od podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą, tzn. kwota podatku zapłaconego za granicą nie może pomniejszać podatku obliczonego tylko od dochodów uzyskanych w Polsce.

Metodę tę stosuje się m.in. do dochodów uzyskanych w: Belgii, Holandii, Macedonii, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Tadżykistanie.

Dla każdego państwa, w którym uzyskano dochód, wypełnia się oddzielny PIT/ZG, a kwoty ze wszystkich załączników przenosi się łącznie na PIT-36.

 

Procedura usługi "Krok po kroku"

1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej w zakładce "Dokumenty do pobrania" można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do rozliczenia się. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu.

2. Sporządzenie deklaracji.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę, przystępujemy do sporządzenia zeznania podatkowego. Jeżeli posiadamy wszystkie informacje do wykonania deklaracji w sposób elektroniczny, to wykonujemy ją. Natomiast jeżeli brakuje nam danych, to wtedy wykonujemy ją w formie papierowej – przesyłamy na e-mail ( do wydruku ) lub za pośrednictwem poczty polskiej.

3. Zwrot/ Dopłata podatku.

Zwrot wypłacany jest w terminie 3 miesięcy od zlożenia deklaracji podatkowej. Oznacza to, że jeśli podatnik złożył deklarację „na ostatnią chwilę”, czyli 30 kwietnia, to może czekać na swój zwrot nawet do 31 lipca tego samego roku.

 

Skorzystaj z naszych usług!

 

Kalkulator
Dokumenty
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych
abi@aldortax.com.pl
Logowanie