Ponosimy odpowiedzialność za przekazane nam dane osobowe. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełnić europejskie wymogi.

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.aldortax.com.pl i ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Aldortax jest Administratorem Danych Osobowych. Polityka Prywatności powstała w celu zapewnienia pełnej i przejrzystej realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dokument zawiera zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach strony. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Aldortax Businesstax Sylwia de Almeida, ul. Kłodnicka 8/1, 47-206 Kędzierzyn-Koźle. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane Inspektora Ochrony Danych osobowych, dostępne są na stronie www.aldortax.com.pl w zakładce Kontakt, a bezpośredni kontakt z Inspektorem możliwy jest adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Zakres, cel i okres przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę, której dane dotyczą. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np.: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę lub gdy Administrator posiada inną podstawę prawną pozwalającą przetwarzać dane osobowe.

Poniżej wyszczególnione zostały cele przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem strony, wraz z podstawami prawnymi i okresem ich przechowywania:

 • Formularze kontaktowe.
 • W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, przekazane przez Państwa dobrowolnie dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu) będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1.f RODO). Po nawiązaniu kontaktu i udzieleniu odpowiedzi, Państwa dane zostaną usunięte w przypadku niepodjęcia dalszej współpracy.
 • Kalkulatory online. Przekazane w ramach kalkulatora dane (imię, nazwisko, data urodzenia, stan cywilny, adres e-mail, numer telefonu, adres zameldowania w Polsce, okres zatrudnienia, numery podatkowe, informacje o dochodach, świadczeniach i przebiegu zatrudnienia), dokumenty i materiały przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia obliczenia kwoty zwrotu podatku (art. 6.1.b RODO). W przypadku nieskorzystania z usług Aldortax, dane przekazane w celu darmowej kalkulacji będą usuwane po 3 miesiącach od daty realizacji zlecenia.

Administrator stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są one przetwarzane. Gdy Administrator osiągnie cel przetwarzania, wówczas usuwa lub anonimizuje dane, co ma miejsce w szczególności, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania);
 • osoba, której dane dotyczą skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes Administratora);
 • nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń (jeżeli Administrator przetwarzała dane, aby realizować umowę);
 • upłynęły terminy, które wynikają z innych przepisów.
 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, którzy pomagają nam wykonywać określone zadania i świadczyć wybrane usługi. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną oraz księgową, serwisowi IT i dostawcom usług hostingu.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Każdy Użytkownik strony ma możliwość wyboru w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i jakie informacje o sobie chce udostępniać. Informujemy również, że Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo żądać od Administratora realizacji praw przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby - na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 2. Prawo do sprostowania danych – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 3. Prawo do usunięcia danych - na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji;
 5. Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu Administratorowi;
 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 7. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 8. Prawo do złożenia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia.

Tam, gdzie korzystamy z usług wykonawców, Twoje dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe podlegają należytej ochronie. Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

 1. Informacje o plikach cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.